Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Chậm nhất đến ngày 31/12/2022, thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu

14:10 Ngày 4/8/2021

Chậm nhất đến ngày 31/12/2022, thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu

 

Chậm nhất đến ngày 31/12/2022, thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đây là quy định tại Thông tư 57/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Thông tư nêu rõ về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu như sau: Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời hạn quy định nêu trên thì HNX và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thực hiện tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu như sau:

HNX tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 20/7/2021) cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX theo quy định và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Trường hợp đến hết ngày 30/9/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chưa đi vào hoạt động, HOSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX theo quy định trên cơ sở phối hợp với HNX và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Theo Forbes

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED