Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Dow Jones giảm 45 điểm; dữ liệu lạm phát quan trọng sắp đến

Dow Jones giảm 45 điểm; dữ liệu lạm phát quan trọng sắp đến
© Reuters

 

CL
+0.76%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

RIVN
-2.23%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

HOOD
-2.45%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

RBLX
-0.84%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

ABNB
-3.55%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

TWLO
-3.89%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

IXIC
-2.23%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

NQH24
+0.62%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

1YMH24
+0.13%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

EUR/USD
-0.19%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

ESH24
+0.36%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

LCO
+0.74%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Gold
-0.93%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

DIS
-0.92%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

DJI
-0.82%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

US500
-1.61%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

XAU/USD
-0.39%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Hocviendautu.edu.vn

Chứng khoán Mỹ mở cửa giảm nhẹ vào thứ Tư, tiếp tục giai điệu thận trọng của phiên trước đó, trước khi dữ liệu lạm phát hàng tháng của Mỹ được công bố.

Vào lúc 06:50 ET (10:50 GMT), hợp đồng Dow giảm 45 điểm hay 0,1%, S&P 500 giao dịch 6 điểm hay 0,2% và Nasdaq 100 giảm 25 điểm hay 0,2%.

Các chỉ số chính đóng cửa thấp hơn vào thứ Ba im ắng, với Dow Jones kết thúc chỉ hơn 50 điểm hay thấp hơn 0,2%, trong khi S&P 500 giảm 0,5 % và Nasdaq Composite giảm 0,6%.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu lạm phát, đến hạn vào lúc 08:30 ET (12:30 GMT) sau khi các quan chức Fed nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu sắp tới sau lần tăng lãi suất thứ mười của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ liên tiếp vào tuần trước.

Bản phát hành dữ liệu CPI lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi, được cho là giữ ổn định ở mức 0,4% hàng tháng, điều này có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng chiến dịch thắt chặt trong cuộc họp tiếp theo, trong tháng Sáu.

Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams hôm thứ Ba cho biết còn quá sớm để nói liệu ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thực hiện xong việc tăng lãi suất hay không, lập luận rằng nếu cần thêm hành động thì các nhà hoạch định chính sách sẽ không chần chừ.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tâm lý là sự không chắc chắn xung quanh trần nợ của đất nước, với cuộc họp của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu vào thứ Ba không giải quyết được tình trạng bế tắc ngay cả khi thời hạn 1 tháng 6 khi chính phủ hết tiền, có nguy cơ vỡ nợ, đến gần hơn.

Thu nhập hàng quý sắp kết thúc nhưng vẫn có kết quả tài chính từ những công ty như Walt Disney (NYSE:DIS), Roblox (NYSE:RBLX) và Robinhood (NASDAQ: HOOD) phiên này.

Cổ phiếu của Airbnb (NASDAQ:ABNB) đã giảm hơn 13% sau khi công ty đặt phòng cho thuê kỳ nghỉ đưa ra hướng dẫn gây thất vọng vào cuối ngày thứ Ba, cho biết họ dự kiến sẽ có ít lượt đặt phòng hơn và mức giá trung bình hàng ngày thấp hơn trong quý hai so với một năm sớm hơn.

Cổ phiếu của Twilio (NYSE:TWLO) đã giảm hơn 17% sau khi nhà cung cấp dịch vụ đám mây dự báo doanh thu quý hai yếu do nhu cầu đối với dịch vụ đám mây giảm.

Mặt khác, cổ phiếu của Rivian (NASDAQ:RIVN) đã tăng hơn 6% sau kỳ vọng doanh thu hàng quý của nhà sản xuất xe điện beat, nhờ bán được nhiều xe điện giá cao hơn.

Giá dầu giảm hôm thứ Tư sau khi dữ liệu ngành chỉ ra sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về khả năng giảm nhu cầu từ người tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ, được công bố hôm thứ Ba, cho thấy rằng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tăng khoảng 3,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 5, trong khi dự trữ xăng chỉ tăng dưới 400.000 thùng.

Các số liệu chính thức từ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng sẽ có sau phiên này để xác nhận.

Trước 06:50 ET, dầu thô kỳ hạn giảm hơn 1,2% ở mức 72,86 USD/thùng, trong khi hợp đồng dầu Brent giảm 1,1% xuống 76,58 USD.

Ngoài ra, vàng tương lai giảm 0,2% xuống còn 2.038,45 USD/oz, trong khi EUR/USD giao dịch thấp hơn 0,1% ở mức 1,0954.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO