Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

CHUYÊN GIA HỖ TRỢ:

Facebook: Lê Nguyên

Zalo: 0765. 84 85 86

“Sóng nhỏ” ở nhóm chứng khoán: Kỳ vọng hay các động thái “đánh lên” của tạo lập?


 

HSG
+2.35%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VHM
+1.73%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VPB
+0.67%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

THI
+0.00%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

FTS
+2.19%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

HHV
+0.28%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VIC
-2.52%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

POM
+0.77%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

HT1
-2.22%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VNI
+0.29%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

HPG
-0.72%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

FCN
-2.06%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

CTG
-1.20%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

CTD
+2.61%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

CAV
-2.21%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

BID
+0.11%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

PVS
+3.96%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VNI30
+0.38%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Trong phiên VN-Index chinh phục mốc 1.080 điểm ngày 5/4/2023, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn thu hút sự chú ý với không ít mã tăng trần. Kết phiên 5/4/2023, VN-Index tăng 2,41 điểm (0,22%) lên đạt 1.080,86 điểm; HNX-Index tăng 1,85 điểm (0,88%) đạt 212.58 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt mức 14.300 tỷ đồng trong đó sàn HOSE đạt gần 12.900 tỷ.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này mua ròng tổng cộng 255 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó HPG (HM:HPG) (73 tỷ) và VHM (HM:VHM) (31 tỷ) là hai mã được mua ròng nhiều nhất. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 29 tỷ đồng trong đó PVS (HN:PVS) bị bán 23 tỷ.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với 540 mã tăng và 279 mã giảm. VN30 có 15 mã tăng, 10 mã giảm và 5 mã đứng giá.

Các nhóm ngân hàng, sản phẩm cao su, bất động sản, tiện ích, vận tải kho bãi,… đều phân hóa trong phiên 5/4/2023

Trụ đỡ của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong đó VHM tăng 2,4%, HPG tăng 1,9%, CTG (HM:CTG) tăng 1,2%. Ở chiều ngược lại, VIC (HM:VIC) giảm 2,3%, BID (HM:BID) và VPB (HM:VPB) cùng lùi dưới 1%.

Nhiều mã nhóm sản xuất thiết bị máy móc tăng đáng kể như THI (HM:THI) (6,3%), SHE (2,2%), MCG (3,3%), NAG (1,8%),…

Bên cạnh đó các ngành thiết bị điện và vật liệu xây dựng cũng ghi nhận nhiều mã tăng tốt như CAV (HM:CAV) (+2,3), POT (+1,8%), VTH (+4,7%), HSG (HM:HSG) (+1,5%), POM (HM:POM) (+1,8%),…

Bộ 3 cổ phiếu họ Apec nhà doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng gồm APS, API, IDJ đều được kéo lên mức giá trần. Hay như họ cổ phiếu Trí Việt gồm TVB và TVC cũng tăng hết biên độ.

Các mã HPX, TDC, TVC cũng tăng hết biên độ trong phiên này. Cổ phiếu HQC hụt phiên trần thứ 3 liên tiếp song kết phiên vẫn tăng 5,8% lên mức 4.410 đồng cùng lượng khớp lệnh gần 38 triệu đơn vị.

Nhiều cổ phiếu đầu tư công điều chỉnh trở lại sau 2 phiên tích cực trước đó; ngược chiều CTD (HM:CTD), HSG các mã như FCN (HM:FCN), LCG, HT1 (HM:HT1), HHV (HM:HHV) đều giảm nhẹ trở lại.

Như vậy, gần 2 phiên rung lắc, VN-Index đã chính thức chinh phục thanh công cao điểm 1.080 với không có quá nhiều diễn biến bất thường trong ngày cổ phiếu T+ (phiên thứ 2) về tài khoản nhà đầu tư.

Điều đáng chú ý đến từ việc sắc xanh vẫn chiếm ưu ở nhóm cổ phiếu chứng khoán trong đó BMS, APS, TVB, ORS đều tăng trần. Quan sát phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu của các công ty chứng khoán nhỏ trở thành điểm nhấn thay cho sắc tím của một số mã tầm trung trong những phiên trước đó.

Diễn biến một số cổ phiếu nhóm chứng khoán phiên 5/4/2023

Rộng hơn, nhóm chứng khoán đã đủng đỉnh tăng từ phiên 20/3 trở lại đây với mức trung bình 10 – 20%, nhiều cổ phiếu như FTS (HM:FTS), BSI,… thậm chí tăng tới 40 – 50% giá trị.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đã đi lên hơn 2 tuần qua với những hỗ lực về tín dụng, nhóm cổ phiếu cũng phần nào được “hưởng sái”. Theo chuyên gia tại Chứng khoán KBSV, một câu chuyện khác liên quan đến những kỳ vọng về việc đưa vào hệ thống KRX cũng đa là yếu tố hỗ trợ cho nhịp tăng của cổ phiếu ngành này.

Trước đó, tại Tọa đàm “Giải pháp khơi thông thị trường vốn” tổ chức vào sáng 17/3 tại Hà Nội, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, hệ thống KRX hiện đang đến giai đoạn kiểm thử đối với nhà thầu.

Khi hệ thống đi vào vận hành sẽ giúp cơ quan quản lý cũng như các bên tham gia thị trường triển khai các giải pháp giao dịch và thanh toán mới như giao dịch trong ngày, bán chứng khoán đang trên đường về, bán khống, rút ngắn thời gian thanh toán. Đây đều là những giao dịch rất được nhà đầu tư trông chờ nhưng chỉ có thể được triển khai trên nền tảng công nghệ mới.

Tuy nhiên, sau 20 năm kỳ vọng về việc nâng cập hệ thống sàn giao dịch chứng khoán, giới phân tích không đánh giá cao hỗ lực từ câu chuyện này. Trên một số diễn đàn, câu chuyện cổ phiếu chứng khoán tăng theo “kỳ vọng hay chỉ là các động thái đánh lên của tạo lập” cũng đã bắt đầu được nhiều tài khoản nhắc tới.

VN-Index tăng 10 phiên liên tiếp, loạt cổ phiếu chứng khoán tăng 20 – 40%

Kiểm soát “hưng phấn” trên thị trường chứng khoán, thận trọng Bull trap đầu tháng 4

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO