Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Công bố thông tin sắp quy về một mối

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đang lấy ý kiến các thành viên thị trường về dự thảo Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của cơ quan này.

Theo dự thảo Quy chế, các công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán), tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), tổ chức, cá nhân có liên quan khác sẽ gửi thông tin cần công bố tại địa chỉ https://ids.ssc.gov.vn (sau đây gọi là hệ thống IDS).

Cụ thể, công ty đại chúng sử dụng tài khoản do UBCK cấp và chữ ký số công cộng của công ty để thực hiện báo cáo và công bố thông tin điện tử trên hệ thống IDS.

Sau khi nhận được tài khoản đăng nhập, công ty đại chúng truy cập hệ thống IDS và chọn mục “Hồ sơ công ty” để khai báo hoặc cập nhật hồ sơ công ty theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế.

Trang thông tin điện tử hiển thị thông tin công bố được tiếp nhận trên IDS và phân hệ báo cáo, công bố thông tin một đầu mối, có địa chỉ https://congbothongtin.ssc.gov.vn. Hồ sơ công ty trên IDS bao gồm thông tin cơ bản về công ty đại chúng, danh sách người nội bộ và người liên quan, danh sách cổ đông (cổ đông sáng lập và cổ đông lớn), hồ sơ chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, thông tin tài chính và lịch sử thay đổi thông tin công ty đại chúng.

Công ty đại chúng có trách nhiệm cập nhật thông tin về hồ sơ công ty khi có phát sinh các thay đổi liên quan đến hồ sơ công ty. Việc cập nhật hồ sơ công ty được thực hiện đồng thời với việc gửi báo cáo công bố thông tin qua hệ thống IDS.

Các thông tin báo cáo và công bố qua hệ thống IDS chia thành 2 nhóm. Nhóm 1, báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường, theo yêu cầu và công bố thông tin khác quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Nhóm 2, báo cáo và công bố thông tin liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE thực hiện báo cáo, công bố thông tin qua hệ thống IDS.

Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại HNX đăng ký và sử dụng hệ thống báo cáo, công bố thông tin của Sở theo hướng dẫn của cơ quan này. Đối với báo cáo, thông tin công bố đã gửi qua hệ thống của HNX theo quy định (nhóm 1), tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở không phải gửi lên hệ thống IDS.

Các trường hợp sau được xác định đồng thời hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo UBCK theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Một là, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại HOSE công bố thông tin qua hệ thống IDS. Hai là, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại HNX công bố thông tin theo quy định.

Công ty đại chúng phải đăng ký thông tin về người thực hiện công bố thông tin của công ty với UBCK theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế. Khi có thay đổi về người thực hiện công bố thông tin, công ty phải cập nhật trên hệ thống IDS và chịu trách nhiệm về các thay đổi đó.

Công ty đại chúng phải cập nhật các thông tin về hồ sơ công ty đại chúng trên hệ thống IDS ngay sau khi đăng nhập hệ thống. Khi có thay đổi về các thông tin nêu trên, công ty phải cập nhật trên hệ thống IDS và chịu trách nhiệm về các thay đổi này.

Công ty đại chúng không đăng ký hệ thống IDS hoặc không sử dụng hệ thống IDS sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO