Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

CHUYÊN GIA HỖ TRỢ:

Facebook: Lê Nguyên

Zalo: 0765. 84 85 86

Khối quay lại mua ròng mạnh 2,788 tỷ trên HOSE

Khối quay lại mua ròng mạnh 2,788 tỷ trên HOSE
Khối quay lại mua ròng mạnh 2,788 tỷ trên HOSE

 

VNI
-1.27%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

NVB
-1.39%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

PVS
-2.28%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

SHB
-0.82%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

SHS
-0.51%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

HSG
+2.10%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

MSN
-1.76%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

SSI
-0.14%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

STB
+0.15%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VCB
-1.11%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

MBS
+0.43%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

DGW
+1.19%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VPB
-2.00%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

IDC
+0.63%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

POW
-0.39%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VHM
-2.77%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Vietstock – Khối quay lại mua ròng mạnh 2,788 tỷ trên HOSE

Dòng tiền khối ngoại tiếp tục có cú đảo chiều trong tháng 3 khi quay lại mua ròng mạnh trên HOSE, đồng thời duy trì mức mua ròng trên HNX.

Cụ thể, trên HOSE, sau khi bán ròng 970 tỷ đồng trong tháng 2/2023, các nhà đầu tư nước ngoài (khối ngoại) đã quay trở lại mua ròng 2,788 tỷ trong tháng 3. Còn tại HNX, khối ngoại vẫn kiên nhẫn với vị thế mua ròng từ đầu năm đến nay. Tính riêng trong tháng 3, khối ngoại đã mua ròng 325 tỷ đồng, giảm 7% so với tháng trước.

Trong tháng 3/2023, thị trường chứng khoán đã dần tích cực hơn. Tính đến cuối tháng, chỉ số VN-Index đã hồi phục ở mức 2% so với thời điểm đầu tháng cũng như so với đầu năm.

Trong giai đoạn từ 07/03 – 17/03, khối ngoại ghi nhận mua ròng 9 chuỗi phiên liên tiếp trên HOSE với tổng giá trị mua ròng hơn 3,154 tỷ đồng. Sau khi đứt mạch mua ròng ở phiên 20/03 (khối ngoại bán ròng 306 tỷ đồng), các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có chuỗi 6 phiên mua ròng liên tiếp từ 21/03-28/03 với tổng giá trị mua ròng đạt 1,036 tỷ đồng.

Trên thế giới, đồng USD có xu hướng yếu đi ngay từ đầu tháng 3/2023. Nhiều chuyên gia và các định chế tài chính dự báo với sự vụ tại các ngân hàng như Silicon Valley Bank, Signature Bank,… Fed khó có thể mạnh tay trong đợt tăng lãi suất tháng 3. Các công cụ dự báo thị trường như CME FedWatch cũng cho kỳ vọng tương tự. Không ngoài dự đoán, ngày 22/03, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed đã quyết định tăng 25 điểm lãi suất cơ bản.

Chỉ số USD (DXY), giảm từ mức 104.4 đầu tháng 3 về mức 102.6 hồi cuối tháng. Việc đồng USD yếu đi sẽ hỗ trợ cho động thái quay trở lại các thị trường mới nổi và cận biên của các nhà đầu tư nước ngoài, củng cố thêm cho động thái mua ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán trong tháng.

Về các cổ phiếu được mua ròng trong tháng 3/2023, theo dữ liệu từ VietstockFinance, HSG (HM:HSG) là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 690 tỷ đồng. VHM cũng được khối ngoại gom ròng với giá trị hơn 641 tỷ đồng, hoạt động gom cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh CapitaLand “ngỏ ý” muốn mua 1 phần dự án của Vinhomes (HM:VHM) với trị giá 1.5 tỷ USD. Mặt khác, các cổ phiếu này cùng với các cổ phiếu như POW (HM:POW), SHB (HM:SHB), SSI (HM:SSI), VCI… là những cổ phiếu được các quỹ ETF mua ròng mạnh trong kỳ cơ cấu danh mục quý 1.

Về phía các cổ phiếu bị bán ròng mạnh, STB (HM:STB) là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với tổng giá trị 790 tỷ đồng– tạo cách biệt lớn so với các cổ phiếu xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 là MSN (HM:MSN) (bị bán ròng 275 tỷ đồng) và DGW (HM:DGW) (bị bán ròng 275 tỷ đồng). Bên cạnh đó, 2 cổ phiếu ngân hàng VCB (HM:VCB) và VPB (HM:VPB) cũng bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt là 186 tỷ đồng và gần 183 tỷ đồng.

Trên HNX, IDC (HN:IDC) tiếp tục dẫn đầu cả sàn về giá trị mua ròng từ khối ngoại với hơn 145 tỷ đồng (tăng 12.4% so với tháng trước). Xếp sau là PVS (HN:PVS) với giá trị mua ròng đạt 106.5 tỷ đồng, tháng trước cổ phiếu này cũng đứng thứ 2 về giá trị mua ròng với gần 96 tỷ đồng.

Trong khi đó ở chiều bán, NVB (HN:NVB) là cổ phiếu bị bán ròng mạnh trên HNX với gần 8 tỷ đồng. Xếp sau là hai cổ phiếu chứng khoán là SHS (HN:SHS) và MBS (HN:MBS) với giá trị lần lượt là 5.1 tỷ đồng và 3.7 tỷ đồng.

Kha Nguyễn

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO